AVIS LEGAL

Les dades de contacte del prestador del servei i titular de la pàgina web www.fundaciocreatia.org (en endavant, el lloc web) són les següents:

Objeto de la página:

L'Entitat ha publicat aquest lloc Web per facilitar als potencials visitants i usuaris informació detallada sobre els seus productes i serveis, així com sobre les vies de contacte.
L' accés a la informació referida als productes i serveis de l' Entitat es posa a la seva disposició i es troba detallada en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc Web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc Web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d' accés.

Exactitud de la informació

L'Entitat posa el màxim empeny en l'exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc Web. Tanmateix, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, l'Entitat no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc Web o de l’ús dels continguts d’aquest.

Enllaços (links) a pàgines de tercers:

L'Entitat pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet. L'Entitat no assumeix cap responsabilitat derivada de l' existència d' enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre l'Entitat i les persones o entitats autores i/o gestores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Garanties i Responsabilitats

L'Entitat no garanteix el funcionament permanent del lloc Web ni la inexistència d'errors de software, fallades en les comunicacions o altres problemes de hardware, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se'n per als usuaris. No obstant això, l' Entitat intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a l' usuari, per la qual cosa qualsevol petició d' informació o resolució d' incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per l' Entitat en la següent adreça: fundacio@fundaciocreatia.org

Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logos, imatges, vídeos, elements sonors, software, bases de dades, codis...) continguts a la pàgina del titular estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva de l' Entitat.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest Lloc Web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits llevat d'autorització prèvia per escrit de l’Entitat. Qualsevol infracció d' aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

L'Entitat no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta Web, els serveis o els continguts de la mateixa.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és de l'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació de les mateixes, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular del lloc web.