POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del disposat a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. (Reglament general de protecció de dades o RGPD)

Dades del Responsable del Tractament, del Delegat de protecció de dades (DPD) i del Canal de Protecció de Dades

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA
Adreça /C. P:  Av. Diagonal, 640, 3º F
Telèfon: 93 405 93 50
E-mail: fundacio@fundaciocreatia.org
Dades de Contacte del DPD: Rosa Blanch - respenal@auris4.com
Canal de Protecció de Dades: www.corporate-ethicline.com/cnormativo-auris4/

Finalitats del tractament

L’Entitat, tractarà la informació que ens proporcionin les persones interessades amb les següents finalitats:

Per a la bona finalitat i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular accepta el tractament de les seves dades per a les finalitats anteriors, sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i la política que els hi estem detallant. A qualsevol moment podrà exercitar els seus drets a través del Canal de Protecció de Dades d’aquesta Entitat.

Criteris de conservació de les dades

Gestión Currículum Vitae: FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA com a norma conserva el seu Currículum Vitae pel plaç màxim d’un any, conclòs aquest plaç, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

Altres: La resta de les dades i informació aportada per l’usuari per a qualsevol mitjà, seran conservats durant el temps que calgui per a complir la finalitat per a la qual van ser demanats.

Legitimació

La base legal que habilita a FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA per a poder tractar les dades de caràcter personal, dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col.laboradors. Les categoríes de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col.laboradors són les següents:

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supresió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, a la FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recogits.

Dret a la Limitació i Oposició: A determinades circumstàncies, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. A determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA deixarà de tractar les seves dades en aquest cas, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats al nostre canal de protecció de dades que consta a l’apartat “Dades del Responsable del Tractament, del Responsable / Delegat de protecció de dades i del Canal de Protecció de Dades”:

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el responsable de protecció de dades a l’adreça d’aquest, indicada a l’inici de la present política.